پلتفرم اینترنت اشیا چیست؟

پلتفرم اینترنت اشیا

پلتفرم اینترنت اشیا مجموعــه ای از زیرســامانه های ارتباطی و نرم افزاری اســت که به منظور تعریف و مدیریت حســگرها و عملگرهــای هوشــمند به وجود آمده اســت. این زیرســامانه ها با همــکاری یکدیگر امکان مدیریت لایه های مختلف اینترنت اشــیا را بــرای بهره بردار فراهم می نمایند. این لایه ها که شــامل حســگرهای هوشــمند و عملگرهــا، تجهیــزات ســخت افزاری میانــی، درگاه هــا، پروتکل هــای ارتباطــی، کلان داده هــای تجمیــع شــده و نرم افزارهای مرتبــط با کاربران نهایی میباشــند بــه همراه یکدیگــر زنجیره ارزش اینترنــت اشــیا را شــکل میدهنــد. در نهایــت پلتفــرم اینترنت اشــیا تسهیلات لازم جهت خلق ارزش از این زنجیره را برای بهره بردار فراهم میکنــد.

پلتفرم اینترنت اشــیا همچنین امکانات مورد نیاز کســب وکارهــا در مدیریــت، تصمیم گیــری و تولید گزارشــات و نمودارها را با هدف هوشمندسازی محیطی پاســخ میدهد. ارزش افزوده دیگری که پلتفرم های اینترنت اشــیا برای بهره برداران فراهم میکند امکان ارائه ابزارهای تحلیل داده در مقیاس کلان میباشد. همچنین پلتفرم بــا قرارگیــری در ابر علاوه بــر ارتباط با حســگرها و جمــع آوری داده ها امکان تحلیل بلادرنگ آن ها را در لایه لبه فراهم می نماید. پلتفرم ها همچنیــن با توجه به تنوع حســگرها و عملگرهایی که با اســتفاده از پروتکل های مختلف پشتیبانی میکنند مورد توجه هستند.همچنین می‌توانید برای تبدیل پروتکل‌ها از دروازه IoT استفاده کنید، به عنوان مثال وقتی نقاط پایانی شما در شبکه LoRaWan قرار دارد اما برای برقراری ارتباط با ابر از طریق MQTT به آن‌ها نیاز دارید.

پلتفرم اینترنت اشیا

پلتفرم اینترنت اشیا با پشتیبانی از انواع پروتکل های ارتباطی خانگی و صنعتی به منظور ارتباط با حسگرها و مدیریت عملگرها این امکان را به شما میدهد که با سرعت زیاد و هزینه کم بر هوشمندسازی ســازمان خــود تمرکــز نمایید. با استفاده از پلتفرم اینترنت اشیا بدون دغدغه مسائل فنی و زیرســاختی میتوانید بر روی کســب و کار خود تمرکز کنیــد.ورتیکال ها قادر هستند انواع مختلف اطلاعات را با پروتکل های استاندارد و یا دلخواه به سمت پلتفرم ارسال نمایند. ابزارهای تعبیه شــده این امکان را به استفاده کنندگان میدهد که نه تنها از داده های دلخواه خود گزارش گیری نمایندبلکه از ابزارهای گرافیکی تعبیه شده در داشبورد مدیریتی برای مصورسازی و تصمیم گیری استفاده نمایند.

پلتفــرم اینترنــت اشــیا جهــت بــه کارگیــری در صنایــع مختلــف طراحی شــده اســت. به این صورت نه تنهــا نیازهای مدیران و خدمــات دهنــدگان را برطــرف میکنــد بلکه امــکان شــخصی ســازی در ســطح کاربــران در صنایع مختلف را نیز دارد.پلتفرم بر اســاس فرآیندهــای تعریــف شــده در موتــور قواعــد داده های دریافتی را تحلیل و سپس درخصوص انجام واکنش مناسب تصمیم گیری می نماید.

پلتفرم اینترنت اشیا

یکی دیگر از کاربردهای گسترده پلتفرم اینترنت اشیا، بهینه سازی هزینه برای بخش‌های صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل ، پتروشیمی ، سلامت هوشمند ، انبارداری ، شهر هوشمند و خانه هوشمند  از طریق نظارت از راه دور بر دستگاه‌ها ، نگهداری پیش‌بینی کننده تجهیزات، جمع آوری داده‌های حسگر برای تجزیه و تحلیل تولید در زمان واقعی و اطمینان از ایمنی و پایان کار است.پلتفرم اینترنت اشیا برای کمک به مشاغل بدون نیاز به هزینه اضافی و مدیریت تیم های متخصص در تمامی زمینه ها به کمک می آید برای مثال ، ممکن است کسب و کار شما در ساخت سخت افزار بسیار خوب عمل کند و تصمیم بگیرید که سخت افزار خود را “هوشمند” کنید. به جای اقدامات گران و زمان بر و استخدام توسعه دهندگان نرم افزار ، می توانید از یک پلتفرم اینترنت اشیا برای راه اندازی سریع و مقرون به صرفه تر استفاده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *